Skip links

Tramitació exempció taxa brossa Ajuntament de Badalona

Benvolguts Socis,

Per motius de l’actual situació de la COVID no s’han pogut realitzar fins el dia d’avui, les gestions relacionades amb la tramitació exempció taxa brossa de l’ajuntament de Badalona.

Febpimec, realitza agrupadament per a les empreses que vulguin i que siguin socis tant de la FEB com de Pimec a Badalona, (Febpimec) la tramitació a l’Àrea d’Hisenda de l’Ajuntament de Badalona de l’exempció del pagament del preu públic de residus sòlids en el cas d’estar dins del supòsit de l’art 4 de l’ordenança general reguladora del preu públic per la Recollida de residus sòlids urbans.

Art 4t. Exempcions:

No estan subjectes al pagament del preu públic de recollida d’escombraries els subjectes passius que acreditin la recollida selectiva de la totalitat dels seus residus (inclòs cartró, equip electrònic, o d’altres) amb una periodicitat mínima quinzenal. La no subjecció ha de ser sol·licitada, cada exercici, expressament pel subjecte passiu, adjuntant a la sol·licitud entre altres:

a) L’autorització com a gestor de l’empresa privada encarregada de la recollida per part de l’Agència de Residus de Catalunya i l’homologació de l’Ajuntament de Badalona.

b) Contracte mercantil, factures o documentació suficient a judici de l’Administració, que acrediti la recollida amb la periodicitat mínima exigida.

Els recordem que si tenen vàries societats, o professionals, amb diferents personalitats jurídiques, han d’aportar la documentació de cadascuna d’elles per poder sol·licitar l’exempció, ja que l’Ajuntament gira rebut per cadascuna de les societats, independentment del seu objecte social.

La documentació que es necessita és la que els indiquem a continuació:

Documentació a adjuntar:

– Certificat de l’empresa que realitza la recollida i tractament de residus en la que s’indiqui el seu nom, CIF, número d’homologació. Hi Ha d’indicar que com a empresa homologada realitza el servei de recollida a l’empresa corresponent, així com la freqüència en què es realitza aquesta recollida (diàriament / setmanalment o quinzenalment), donat que la llei requereix, per l’aplicació de l’exempció, que la recollida sigui com a mínim quinzenal.

– Còpia rebut d’avís de pagament (si l’ajuntament ja us l’ha fet arribar )

– Còpia de les factures on es pugui demostrar el servei real i que la recollida és com a mínim quinzenal.

Recordeu que si existeixen diferents empreses, o professionals d’alta en un mateix domicili, resulta necessari obtenir certificats i factures a nom de cadascun d’ells, ja que el subjecte passiu de l’impost són cadascuna de les citades empreses o professionals en situació d’alta.

Ens heu de fer arribar la documentació al email (feb@febbdn.com), data límit dia 18 de Setembre!

Per qualsevol dubte podeu contactar amb:
Marta Puente
mpuente@morisonacpm.com
93.389.32.04