Skip links

Un any més FEB-PIMEC tramita a les empreses locals l’exempció de la taxa municipal d’escombraries

FEBPIMEC, realitza agrupadament per a les empreses que vulguin i que siguin socis tant de la FEB com de Pimec a Badalona, la tramitació a l’Àrea d’Hisenda de l’Ajuntament de Badalona de l’exempció del pagament del preu públic de residus sòlids en el cas d’estar dins del supòsit de l’art 4 de l’ordenança general reguladora del  preu públic per la Recollida de residus sòlids urbans.

Art 4t. Exempcions:

No estan subjectes al pagament del preu públic de recollida d’escombraries els subjectes passius que acreditin la recollida selectiva de la totalitat dels seus residus (inclòs cartó, equip electrònic, o d’ altres)  amb una periodicitat mínima quinzenal. La no subjecció ha d’ésser sol·licitada, cada exercici, expressament pel subjecte passiu, adjuntant a la sol·licitud entre altres:

a) L’autorització com a gestor de l’empresa privada encarregada de la recollida per part de l’Agència de Residus de Catalunya i l’homologació de l’Ajuntament de Badalona.

b) Contracte mercantil, factures o documentació suficient a judici de l’Administració, que acrediti la recollida amb la periodicitat mínima exigida.

Els recordem que si tenen varies societats, o professionals,  amb diferents personalitats jurídiques, han d’ aportar la documentació de cadascuna d’ elles per poder sol·licitar-ne l’ exempció, ja que l’ Ajuntament gira rebut per cadascuna de les societats, independentment del seu objecte social.

La documentació que es necessita és la que els indiquem a continuació:

Documentació a adjuntar :

– Certificat de l’empresa que realitza la recollida i tractament de residus en la que s’ indiqui el seu nom, CIF, número d’ homologació. Ha d’ indicar que com a empresa homologada realitza el servei de recollida a l’ empresa corresponent, així com la freqüència en que es realitza aquesta recollida (diàriament / setmanalment o quinzenalment), donat que la llei requereix, per l’ aplicació de l’ exempció, que la recollida sigui com a mínim quinzenal.

– Còpia rebut d’avís de pagament (si l’ajuntament ja us l’ha fet arribar)

– Còpia de les factures on es pugui demostrar el servei real i que la recollida és com a mínim quinzenal.

Recordeu que si existeixen diferents empreses, o professionals d’ alta en un mateix domicili, resulta necessari obtenir certificats i factures a nom de cadascun d’ ells, ja que el subjecte passiu de l’ impost són cadascuna de les citades empreses o professionals en situació d’ alta.

(Ens ho poden fer arribar per correu ordinari (P. I. Les Guixeres, edif.BCIN s/n, FEBPIMEC, 08915 Badalona) o escanejat per email, (feb@febbdn.com) data límit dia 25 de Juny)

Per qualsevol consulta podeu contactar amb el nostre departament jurídic al telf. 93.389.32.04 (Sra. Marta Puente)