Skip links

Tramitació de l’Exempció de la Taxa Brossa

Si és soci de la FEB o de PIMEC a Badalona, Febpimec realitza, agrupadament per a les empreses que vulguin, la tramitació a l’Àrea d’Hisenda de l’Ajuntament de Badalona de l’excempció del pagament del preu públic de residus sòlids en el cas d’estar dins del supòsit de l’artícle 4 de l’ordenança general reguladora del preu públic per la Recollida de residus sòlids urbans.

Art 4t. Exempcions:

No estan subjectes al pagament del preu públic de recollida d’escombraries els subjectes passius que acreditin la recollida selectiva de la totalitat dels seus residus (inclòs cartró, equip electrónic, o altres)  amb una periodicitat mínima quinzenal. La no subjecció ha d’ésser sol·licitada, cada exercici, expressament pel subjecte passiu, adjuntant a la sol·licitud entre altres:

a) L’autorització com a gestor de l’empresa privada encarregada de la recollida per part de l’Agència de Residus de Catalunya i l’homologació de l’Ajuntament de Badalona.

b) Contracte mercantil, factures o documentació suficient a judici de l’Administració, que acrediti la recollida amb la periodicitat mínima exigida.

Us recordem que, si teniu varies societats, o professionals, amb diferents personalitats jurídiques, han d’aportar la documentació de cadascuna d’elles per poder sol·licitar l’exempció, ja que l’Ajuntament gira un rebut per cadascuna de les societats, independentment del seu objecte social.

La documentació que es necessita és la següent:

  • Certificat de l’empresa que realitza la recollida i tractament de resudus en la que s’indique el seu nom, CIF, número d’homologació. Ha d’indicar que, com a empresa homologada, realitza el servei de recollida a l’empresa corresponent, així com la freqüència en que es realitzarà aquesta recollida (diàriament/setmanalment o quinzenal), donat que la llei requereix, per l’aplicació de l’exempció, que la recollida sigui com a mínim quinzenal.
  • Còpia del rebut d’avís de pagament (si l’ajuntament ja us l’ha fet arribar)
  • Còpia de les factures on es pugui demostrar que la recollida és com a mínim quinzenal.
  • Cal recordar que si existeixen diferents empreses, o professionals d’alta en un mateix domincili, resulta nevessari obtenir certificats i factures a nom de cadascun d’ells, ja que el subjecte passiu de l’impost són cadascuna de les citades empreses o professionals en situació d’alta.

Podeu fer arribar aquesta documentació per correu ordinari a P.I. Les Guixeres, edif. BCIN s/n, FEBPIMEC, 08915 Badalona, o bé escanejat per email a feb@febbdn.com . Data límit el dia 25 juny.

Per qualsevol consulta, deixem a la vostra disposició el telèfon del departament jurídic de FEBPIMEC: 93 389 32 04 a l’atenció de la Sra. Marta Puente.

FEBPIMEC