Skip links

Curs Instal·lacions Solars Termiques

Curs Instal·lacions Solars Termiques

DATA D’INICI: 23/02/2016
DATA FINALITZACIÓ: 05/05/2016
DIES DE CLASSE: Dimarts i Dijous
HORARI: 19:00 A 22:00 HRS.
DURADA: 60 hrs.
LLOC D’IMPARTICIÓ: CATT GREMI (Avda. Comunitat Europea, nº 34) 08917 BADALONA
TOTALMENT PRESENCIAL (Places Limitades) / FORMACIÓ SUBVENCIONADA / Cost Gratuït

– 1. SEGURETAT EN LA POSADA EN SERVEI D’INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES

– 1.1 Plans de seguretat en la posada en servei d’instal·lacions solars tèrmiques.
– 1.2 Prevenció de riscos professionals en l’àmbit de la posada en servei d’instal·lacions solars tèrmiques.
– 1.3 Mitjans i equips de seguretat.
– 1.4 Prevenció i protecció mediambiental
– 1.5 Emergències.
– 1.6 Zones de treball.
– 1.7 Normativa aplicable.

– 2. OPERACIONS PRÈVIES A LA POSADA EN SERVEI D’INSTAL·LACIONS SOLARS TÈRMIQUES

– 2.1 Tècniques de comprovació de les proteccions i aïllament de canonades i accessoris.
– 2.2 Proves d’estanquitat i pressió
– 2.3 Prevenció de la legionel·la. Normativa RITE. RD 865/2003 Prevenció legionel·losi.
– 2.4 Senyalització industrial.

– 3. POSADA EN SERVEI I OPERACIÓ D’INSTAL·LACIONS SOLARS TÈRMIQUES

– 3.1 Procediments de posada en servei d’instal·lacions solars tèrmiques.
– 3.2 Sistemes manuals i automàtics per a l’operació en instal·lacions.
– 3.3 Assajos d’instal·lacions i equips.
– 3.4 Mesures de paràmetres.
– 3.5 Paràmetres d’ajustament, regulació i control en instal·lacions solars tèrmiques.
– 3.6 Funcionament, ajustament, regulació i control de captadors, acumuladors, bescanviadors, bombes i vàlvules
– 3.7 Factors perjudicials i el seu tractament.
– 3.8 Fluids termòfors.
– 3.9 Maniobres usuals en l’explotació d’una instal·lació solar tèrmica
– 3.10 Procediments per deixar fora de servei temporalment les instal·lacions solars tèrmiques.
– 3.11 Certificat de la instal·lació.
– 3.12 Recepció de la instal·lació.

TITULACIÓ EXIGIDA / IMPRESCINDIBLE PER PODER ACCEDIR AL CURS:

L’alumne ha de disposar d’una de les següents titulacions:

· GRADUAT EN ESO
· TITOL FP I O CFGM
· TITOL DE BACHILLER
· CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT NIVELL 2 O 3
· ACCES A CICLE FORMATIU DE GRAU MITJA O SUPERIOR
· PROVA D’ACCES A LA UNIVERSITAT PER 25 O 45 ANYS

Tindrà que facilitar el títol original o be una fotocopia compulsada

En cas de no poder acreditar els estudis, es tindrà que superar una prova d’accés de NIVELL II.

 INSCRIPCIONS
Per mes informació, s’ha de posar en contacte en les oficines de l’edifici CATT GREMI Srta. Lourdes
Tl. (93 384 60 75), emplenar el document de pre-inscripció que trobarà a aquí i fer-lo arribar per Mail recepcio@aemifesa.org / fax (93 384 27 11)
En cas de que hi hagi una plaça vacant, rebrà un e-mail de confirmació en un període màxim de dos dies.
Únicament d’aquesta manera, es farà efectiva la reserva.